Algemene Voorwaarden2018-02-27T12:14:54+00:00

Algemene voorwaarden

Hieronder treft u de algemene voorwaarden van Leiden Leisure, hierna te noemen CitySegway.nl, aan.

Voordat kan worden deelgenomen aan één van onze Segway Tour dient het vrijwaringsformulier, door een ieder die deel wilt nemen, ingevuld en getekend te worden.

Artikel 1
CitySegway.nl is niet aansprakelijk voor schade hoe dan ook ontstaan gedurende de Segway activiteit en/of Segway rit aan deelnemer, derden en/of goederen.

Artikel 2
De huurder stelt zich aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit deze overeenkomst voortvloeien.

Artikel 3
Betaling dient te geschieden voor levering van de te huren machines, tenzij anders is
overeengekomen.

Artikel 4
De Segways mogen alleen op de door CitySegway.nl gestelde voorwaarden de openbare weg betreden.

Artikel 5
In geval van schade en/of breuk dient het volledige aankoopbedrag van de onderdelen betaald te worden aan CitySegway.nl. Dit komt te vervallen indien de opdrachtgever het eigen risico per segway/ per dag heeft afgekocht. Bij overduidelijk misbruik cq vandalisme zal de opdrachtgever wel voor deze kosten verantwoordelijk worden gesteld ondanks de afkoop eigenrisico.

Wij hanteren een eigen risico van €500,- per schade aan de Segway (afkoopbaar voor € 25,- per Segway)

Artikel 6
De Segway is WA verzekerd door CitySegway.nl.

Artikel 7
Iedere berijder van de Segway moet een korte rijvaardigheidstraining hebben ondergaan. De huurder is hiervoor verantwoordelijk.

Artikel 8
Deelname aan de Segway activiteit en/of Segway rit is toegestaan voor personen van 16 jaar en ouder met een minimale gewicht van 45 kilo en een maximaal gewicht van 150 kg. De controle hierop is de verantwoordelijkheid van de huurder.

Artikel 9
Huurder dient het verkeersreglement na te leven en plaatselijke verordeningen. Eventuele
verkeersboete(s) zijn voor rekening van de huurder.

Artikel 10
CitySegway.nl is ten allen tijde bevoegd om bij misbruik of alcoholgebruik de verhuurde
Segway(s) binnen de verhuurperiode in te nemen zonder restitutie.

Artikel 11
Zonder expliciete toestemming van CitySegway.nl mag de Segway niet gebruikt worden op onverharde paden, het strand en/of in waterplassen.

Artikel 12
Bij een vroegtijdige terugbezorging van de gehuurde Segways blijft de volle huur gelden.

Artikel 13
In geval van verlies of diefstal dient het volledige aankoopbedrag van de Segway betaald te worden aan SCitySegway.nl. Dit geldt alleen als CitySegway.nl niet de (gehele) begeleiding verzorgt.

Artikel 14
Indien door weersomstandigheden, vastgesteld op de dag van het evenement, de tour/workshop niet kan doorgaan en CitySegway.nl is niet naar de locatie afgereisd dan kan de opdracht voor de gecontracteerde dag worden geannuleerd. Deze eventdag zal indien mogelijk en gewenst door de huurder op een later moment (binnen 6 maanden) alsnog worden uitgevoerd tegen de overeengekomen kosten. Deze kosten dienen wel direct voor of na (afhankelijk van wat is overeengekomen) de oorspronkelijke event datum te worden voldaan.

Indien tijdens de tour/workshop de weersomstandigheden het niet toelaten de tour/workshop voort te zetten zullen de kosten voor 100% worden door berekend. Wanneer de opdrachtgever tijdens de tour/workshop zelf wenst te stoppen zal het volledig overeengekomen bedrag worden doorberekend. In alle gevallen is CitySegway.nl degene die bepaald of de weersomstandigheden dusdanig zijn dat het evenement geen doorgang kan vinden.

Artilkel 15
Het annuleren van een aantal Segways of de volledige huurovereenkomst na schriftelijke
opdrachtverstrekking zal onder de volgende condities (voor een deel) worden doorberekend:

Tot 60 dagen voor het event = 10 % van het totaalbedrag wordt in rekening gebracht
Tot 30 dagen voor het event = 30 % van het totaalbedrag wordt in rekening gebracht.
Tot 14 dagen voor het event = 60 % van het totaalbedrag wordt in rekening gebracht
Tot 7 dagen voor het event = 90 % van het totaalbedrag wordt in rekening gebracht
6 of < dagen voor het event = 100 % van het totaalbedrag wordt in rekening gebracht

Uiterlijk 7 werkdagen voor het evenement kan maximaal 10% van het aantal geboekte segway kosteloos worden geannuleerd.

Artikel 16
Alle prijzen in de algemene voorwaarden zijn exclusief BTW.